Hoe kunnen we
u verder helpen?

Contact verkoop

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
vertrieb@ism-europa.de

Contact pers

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
presse@ism-europa.de

Contact personeel

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
jobs@ism-europa.de

Headbeeld privacy

Privacy

ISM GmbH

ISM GmbH over het thema privacy

ISM GmbH (vervolgens exploitant genoemd) is verheugd over uw interesse in ons bedrijf en onze producten of diensten en we willen dat u ons inzake de bescherming van uw persoonsgegevens bij ons veilig voelt.

De bescherming van de privacy is, in het bijzonder voor de toekomst van op het internet gebaseerde, zakelijke modellen en voor de ontwikkeling van een op internet gebaseerde economie van cruciaal belang. Daarom willen we met deze privacyverklaring ons engagement voor de bescherming van uw privacy benadrukken.

Onze medewerkers alsook de door ons belaste dienstaanbieders zijn door ons verplicht tot geheimhouding en het naleven van de algemene verordening gegevensbescherming en andere, relevante privacybepalingen,.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld van de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokken persoon gebeurt steeds in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en in overeenstemming met de voor de exploitant geldende, landspecifieke privacybepalingen. Met deze privacyverklaring willen we het publiek informeren over de aard, omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien worden betrokken personen via deze privacyverklaring over hun rechten geïnformeerd.

De exploitant heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo waterdicht mogelijke bescherming van de via deze internetpagina verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Overdracht van gegevens kunnen echter principieel veiligheidshiaten vertonen, zodat een absolute bescherming niet gegarandeerd kan worden. Om deze reden heeft elke betrokken persoon de vrije keuze om persoonsgegevens alternatief bijv. telefonisch of via de post aan ons te overhandigen.

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel ernstig en houden ons strikt aan de regels van de privacywetten.

Begripsbepalingen

De privacyverklaring is gebaseerd op begrippen die door de Europese richtlijn- en verordeningsgever gebruikt werden bij het uitvaardigen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet zowel voor het publiek alsook voor onze gasten en zakelijke partners eenvoudig leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te garanderen willen we vooraf de gebruikte begrippen verduidelijken.

We gebruiken in deze privacyverklaring onder andere de volgende begrippen:

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een identificeerbare of niet-identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door toewijzing tot een identificatiegegeven zoals een naam, tot een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiegegeven of een of meerdere bijzondere kenmerken die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze persoonlijke natuur zijn, geïdentificeerd kan worden.

Betrokken persoon
Betrokken persoon is elke identificeerbare of niet-identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.

Verwerking
Verwerking is elke met of zonder de hulp van een geautomatiseerd proces uitgevoerde transacties of elke reeks transacties in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, registreren, de organisatie, het ordenen, het opslaan, het aanpassen of wijzigen, het uitlezen, het opvragen, het gebruiken, het openbaar maken door overhandiging, verspreiding of een andere vorm van terbeschikkingstelling, vergelijking of koppeling, beperking, wissen of vernietiging.

Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonsgegevens met het doel om de toekomstige verwerking ervan te beperken.

Profiling
Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te beoordelen, in het bijzonder om aspecten inzake werkprestatie, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorliefdes, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waarop de persoonsgegevens zonder het in acht nemen van extra informatie niet meer aan een specifieke persoon meer toegewezen kunnen worden voor zover deze extra informatie apart wordt bewaard en onder technische en organisatorische maatregelen vallen die garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een identificeerbare of niet-identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het orgaan of de instantie die, alleen of in samenwerking met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan in de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden voorzien door het recht van de Uni of nationaal recht.

Opdrachtverwerker
De opdrachtverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een instelling of andere dienst die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

Ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of andere dienst waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die in verband met een bepaalde onderzoeksopdracht persoonsgegevens kunnen ontvangen op grond van het recht van de Unie of het nationale recht, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

Derde partij
Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, instelling of andere dienst behalve de betrokkene, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming
De toestemming is elke vrijwillig door de betrokkene voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig geuite wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft dat hij instemt met de verwerking van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben (bijvoorbeeld bij contactopname via een formulier).

Rechtsgrond van de verwerking

Artikel 6 I punt a AVG dient als de rechtsgrond voor verwerkingshandelingen waarbij we toestemming vragen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is om een ​​contract uit te voeren waarbij de betrokkene de contractuele partij is, zoals het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor een levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I punt b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waarvoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals het vervullen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I punt c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Als de verwerking noodzakelijk is op basis van een legitiem belang, is de verwerking gebaseerd op artikel 7 I punt f

Rechten van de betrokken persoon

Als de betrokkene een of meer van de hieronder beschreven rechten wil doen gelden, kan hij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegekende recht, om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te vragen of er persoonsgegevens worden verwerkt die op hem betrekking hebben. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op inlichting
Elke betrokkene van de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegekende recht om te allen tijde gratis inlichting en een kopie van deze inlichting te ontvangen van de verantwoordelijke voor de verwerking over de over hem opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft de Europese richtlijn- en verordeningsgever de betrokkene inlichting over de volgende informatie toegestaan:

 • de verwerkingsdoelen
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonlijke gegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
 • het bestaan ​​van een recht op correctie of wissen van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, of op de beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op bezwaar tegen deze verwerking
 • het bestaan van een klachtenrecht bij een toezichtinstantie
 • als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
 • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene het recht op inlichting of persoonsgegevens werden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene overigens het recht om informatie te verkrijgen over de juiste garanties in verband met de overdracht.

Recht op correctie
Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegekende recht om onmiddellijke correctie van onnauwkeurige persoonsgegevens over hem te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Recht op wissen (Recht om vergeten te worden)
Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegekende recht om van de verantwoordelijke te eisen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist indien een van de volgende redenen van toepassing is en indien de verwerking niet vereist is:

 1. De persoonsgegevens werden verzameld voor doeleinden of op andere wijze verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 2. De betrokkene herroept zijn toestemming waarop de verwerking volgens artikel 6, lid 1, punt a AVG of artikel 9, lid 2, punt a AVG was gebaseerd en mist een andere rechtsgrond voor de verwerking ontbreekt.
 3. De betrokkene tekent volgens artikel 21, lid 1, AVG bezwaar aan tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene tekent volgens artikel 21, lid 2, AVG bezwaar aan tegen de verwerking.
 4. De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 5. Het wissen van de persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het recht van de Unie of het nationale recht, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
 6. De persoonsgegevens werden verzameld met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens artikel 8, lid 1 AVG.

Als de persoonsgegevens door de exploitant openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke overeenkomstig artikel 17, lid 1, AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de exploitant rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om andere verantwoordelijken voor de verwerking die de bekendgemaakte persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om alle links naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens bij die andere verwerkingsverantwoordelijken te wissen indien de verwerking niet vereist is. De functionaris voor gegevensbescherming van de exploitant of een andere werknemer regelt het nodige in individuele gevallen.

Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegekende recht om de verantwoordelijke om beperking van de verwerking te vragen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 2. De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert het wissen van de persoonsgegevens en vraagt ​​in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 3. De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, de betrokkene heeft ze echter nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 4. De betrokkene heeft bezwaar aangetekend tegen de verwerking volgens artikel 21, lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegekende recht om de persoonsgegevens over hem, die door de betrokkene aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat. Hij heeft ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke zonder hier te worden gehinderd door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a AVG of artikel 9, lid 2 punt a AVG of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b AVG en de verwerking door middel van geautomatiseerde procedures verloopt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van officieel gezag dat is toegewezen aan de verantwoordelijke.

Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20, lid 1, AVG het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens direct van de ene naar de andere verantwoordelijke worden overgedragen, indien dit technisch haalbaar is en dit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van andere personen.

Recht op bezwaar
Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegekende recht, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, bezwaar aan te teken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens volgens artikel 6, lid 1, punt e of f, AVG. Dit geldt ook voor profiling op basis van deze bepalingen.

In geval van een bezwaar verwerkt de exploitant de persoonsgegevens niet langer, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is bedoeld om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de exploitant persoonsgegevens verwerkt voor directe reclame, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profiling, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar bij de exploitant bezwaar aantekent tegen de verwerking voor directe reclame, zal de exploitant de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking bij de exploitant van hem betreffende persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens artikel 89, lid 1, AVG, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij staat het de betrokkene ook vrij om, ondanks Richtlijn 2002/58 /EG, zijn recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering
Elke betrokkene van de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegekende recht, om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die een rechtsgevolg heeft of op vergelijkbare wijze de uitvoering ervan beïnvloedt, behalve wanneer de beslissing (1) niet van toepassing is op het afsluiten of het uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke (2) of ​​op basis van wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, is toegestaan en wanneer dergelijke wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene plaatsvindt.

Als de beslissing (1) vereist is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) deze plaatsvindt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt de exploitant passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokken persoon te beschermen, met inbegrip van ten minste het recht op bewerkstelliging van tussenkomst van een persoon in naam van de verantwoordelijke, het recht om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het recht om de beslissing te betwisten.

Recht op herroeping van een toestemming inzake gegevensbescherming
Elke betrokkene van de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegekende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment te herroepen.

Gebruik en doorgave van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons via onze website of op andere manieren meedeelt, worden verzameld, verwerkt en opgeslagen voor correspondentie met u en voor de doeleinden verzameld, verwerkt en opgeslagen waarvoor u ons de gegevens hebt verstrekt. Bovendien kunnen we deze gegevens eventueel gebruiken voor incidentele aanbiedingen aan u en om u te informeren over nieuwe producten of diensten en andere diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen dit gebruik van uw gegevens via een geschikte mededeling, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@ism-europa.de.

Wanneer we persoonsgegevens aan derden doorgeven, beperken we ons tot de informatie die nodig is om onze diensten te leveren. De betreffende derde mag deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om de gevraagde dienst te verlenen of de noodzakelijke transactie uit te voeren die namens ons plaatsvindt. De dienstverleners worden door ons ook verplicht om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, verkocht of anderszins voor marketingdoeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

De exploitant kan worden verplicht om uw gegevens en gerelateerde informatie bekend te maken op rechterlijk of bestuurlijk bevel. Eveneens behouden wij ons het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het instellen van of het verdedigen tegen rechtsvorderingen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behouden wij ons ook de mogelijkheid voor om persoonlijke en andere gegevens op te slaan en door te geven voor het opsporen en bestrijden van illegale activiteiten, pogingen tot fraude of een schending van de gebruiksvoorwaarden van de exploitant.

Contactmogelijkheden via de internetpagina

Omwille van wettelijke voorschriften bevat onze website informatie die een snelle elektronische contactopname en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene via e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Veilige communicatie op het internet

We doen inspanningen om uw persoonsgegevens door het treffen van technische en organisatorische maatregelen zodanig te verzenden en op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden.

Over het algemeen wordt internet echter als een onveilig medium beschouwd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de telefoonlijn kan de overdracht van gegevens op internet door onbevoegde derden gemakkelijker worden afgeluisterd, geregistreerd of zelfs worden gewijzigd.

Om de vertrouwelijkheid van de communicatie met u te garanderen, gebruiken we een AES 256-bit SSL-codering. Volgens de huidige stand van kennis wordt deze codering als veilig beschouwd. Dit beveiligingsniveau wordt bereikt door de besturingssystemen en browsers van de jongere generatie en mogelijk moet u het besturingssysteem en de browser op uw pc bijwerken om deze codering op hoog niveau te gebruiken.

In het geval van niet-gecodeerde communicatie per e-mail kan volledige gegevensbeveiliging niet worden gegarandeerd, in dat geval raden we u aan vertrouwelijke informatie per post te verzenden.

Gegevensverwerking op deze internetpagina

Om veiligheids- en technische redenen verwerkt de exploitant automatisch informatie in zijn systeemlogboeken die uw browser naar ons verzendt. Dit is in wezen:

 • browsertype/-versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • de op onze systemen opgeroepen (website)
 • referrer URL (de website die naar onze website heeft verwezen)
 • hostnaam en volledig IP-adres van de computer die toegang krijgt
 • datum en tijdstip van de oproep
 • gevraagd gegevensvolume en bestandstypen.

We combineren deze gegevens niet met andere gegevensbronnen
en voeren geen statistische evaluaties uit op basis van deze gegevens.

Enkele opmerkingen over IP-adressen: IP-adressen zijn essentieel voor het verzenden van webpagina's en gegevens van onze servers naar uw browser, het zijn de "adressen" voor de informatie die u opvraagt ​​bij onze webservers. Volgens de gangbare opvatting van de wet zijn IP-adressen echter persoonsgegevens en worden daarom alleen voor zover technisch noodzakelijk door ons gebruikt.

Cookies

Sollicitatiegegevens

Sollicitatiegegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt en doorgestuurd naar de bevoegde contactpersoon. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de correspondentie met u en voor de verwerking van uw aanvraag als onderdeel van ons personeelsselectieproces.

We raden aan om uw sollicitatiedocumenten als een met een wachtwoord beveiligd ZIP-bestand te sturen om deze beschermen. U kunt ons het wachtwoord telefonisch meedelen. Toegang tot uw sollicitatiegegevens is voorbehouden aan de personeelsafdeling en leidinggevenden. Uw gegevens die u als onderdeel van het sollicitatieproces hebt gestuurd, worden na 6 maanden bij ons verwijderd, tenzij u eenduidig hebt ingestemd met een langere opslagduur.

Overdracht naar derde landen

Wij wijzen erop dat uw gegevens in de Verenigde Staten kunnen worden verwerkt. Dit betreft zowel de Google-services die we gebruiken als andere methoden die we gebruiken, bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook.Connect. Het is waar dat Google een groot aantal van zijn diensten (analyses, webfonts, kaarten) heeft uitbesteed aan Europese servers. Het kan echter niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten toegang hebben tot uw gegevens als gevolg van de wetgeving aldaar, zonder dat zij daartegen voldoende rechtsbescherming hebben. Om deze reden vragen wij uw toestemming voordat deze diensten worden geactiveerd of de bijbehorende cookies worden opgeslagen. Als u dat niet wilt, kunt u uw toestemming hiervoor weigeren. In dit geval worden alleen technisch noodzakelijke cookies opgeslagen; de betreffende diensten worden niet geactiveerd.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland („Google“) voor webanalyse en het meten van reikwijdten. Google gebruikt cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website door de gebruikers wordt meestal naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt door ons echter alleen gebruikt met geactiveerde IP-anonimisering (zogenaamde IP-maskering). Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als er bijvoorbeeld technische storingen zijn in Europa, wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar pas afgekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verstrekt, wordt naar ons weten niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google gebruikt de gegevens namens ons en op basis van een contractuele verwerking om het gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de activiteiten binnen ons online aanbod op te stellen en ons diensten in verband met het gebruik van de website verlenen. Met behulp van deze analyseresultaten kunnen we bijvoorbeeld bijzonder populaire delen van onze website en gebruikersvoorkeuren identificeren en de opgedane kennis gebruiken om ons aanbod verder te verbeteren en het doelgerichter en interessanter te maken voor u als gebruiker.

De daarmee gepaard gaande gegevensverwerking vindt plaats om onze legitieme belangen in een analyse en statistische evaluatie van het gebruik van onze website, in de optimalisatie van onze online diensten en in het ter beschikking stellen van aanbiedingen en inhoud basis van interesses te beschermen. We hebben deze legitieme belangen zorgvuldig afgewogen tegenover uw belangen, evenals onze fundamentele rechten en vrijheden als gebruikers en kwamen tot de conclusie dat geen toestemming vereist is, maar dat de gegevensverwerking in het kader van de Google Analytics-webanalyse op basis van artikel 6, lid. 1 punt f. AVG toegelaten is.

Bepalend hiervoor is het feit dat er geen even geschikte webanalysetool is voor onze specifieke doeleinden. Google Analytics is internationaal niet alleen het meest verspreid en is het daarom bijzonder geschikt voor websites van internationaal actieve bedrijvengroepen. Door het wijdverbreide gebruik, in tegenstelling tot andere webanalysetools, heeft Google Analytics ook standaardinterfaces voor andere softwaresystemen die we gebruiken. Verder hebben we de dienst in uw belang zo privacyvriendelijk mogelijk geïmplementeerd (in aanvulling op de IP-maskering, bijvoorbeeld door af te zien van de verwerking van de gebruikers-ID analyse van bezoekersstromen over apparaten heen, zogenaamde Cross Device Tracking, door de standaard opslagduur te verlagen, etc.).

Overigens is de acceptatie van cookies bij het gebruik van onze website niet verplicht; Als u niet wilt dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen, kunt u deze optie deactiveren in de systeeminstellingen van uw browser. Opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd in de systeeminstellingen van uw browser. Als u echter geen cookies accepteert, kan dit leiden tot beperkte functionaliteit. Bovendien kunt u het gebruik van Google Analytics-cookies deactiveren door middel van een browser-add-on, als geen website-analyse wenst. U kunt deze add-on hier downloaden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Door de Google Analytics Browser Add-on uit te schakelen, kunt u voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt. Als u Google Analytics wilt uitschakelen, downloadt en installeert u de add-on voor uw webbrowser. De add-on voor het uitschakelen van Google Analytics is compatibel met de gangbare browsers. De add-on werkt alleen als deze in uw browser is geladen en correct wordt uitgevoerd. Zie voor meer informatie over het uitschakelen en de correcte installatie van de browser-add-on:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl

Als alternatief voor de browser-add-on, bijvoorbeeld op mobiele apparaten, kunt u de registratie door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken:

Google Analytics deactiveren

Er wordt een "opt-out-cookie" geplaats die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden geregistreerd. De opt-out-cookie is alleen geldig voor de browser die wordt gebruikt voor het plaatsen en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen. gangbare browsers bieden ook een "Do-Not-Track-functie". Als deze functie is ingeschakeld, vertelt uw apparaat de webanalysetool dat ze niet getraceerd mogen worden.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, baseren wij ons op uw uitdrukkelijke toestemming via de toestemmingsbanner in overeenstemming met Art 49 I 1 a) DS-GVO. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming, artikel 6 I 1 a) DS-GVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.


Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de privacyverklaring van Google:

https://policies.google.com/privacy.

Gebruik van Google Adwords Conversie

Wij gebruiken het aanbod van Google Adwords om onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen door middel van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we ernaar om u reclame te laten zien die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de reclamekosten te maken.

Deze reclamemedia worden door Google geleverd via zogenaamde "Ad Servers". Voor dit doel maken we gebruik van ad server cookies, waarmee bepaalde parameters kunnen worden gemeten om het succes te meten, zoals de weergave van advertenties of kliks door gebruikers. Als u onze website bereikt via een Google-advertentie, slaat Google Adwords een cookie op in uw pc. Deze cookies vervallen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De cookie wordt alleen na uw toestemming opgeslagen. De unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-view conversies) en de opt-out informatie (aanduiding dat de gebruiker niet langer gecontacteerd wenst te worden) worden meestal opgeslagen als analysewaarden voor dit cookie.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een AdWords-client bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de client herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Adwords-client krijgt een ander koekje toegewezen. Cookies zijn niet te traceren via de websites van Adwords-cliënten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens in de genoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Aan de hand van deze evaluaties kunnen we herkennen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemateriaal, met name kunnen wij de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

U kunt deelname aan dit traceerproces voorkomen of uw toestemming op verschillende manieren intrekken: a) door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen, met name door cookies van derden te onderdrukken zodat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door cookies voor het traceren van conversies te deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com", https://www.google worden geblokkeerd.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; c) door het uitschakelen van op interesse gebaseerde advertenties van providers die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne "Over advertenties" via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; d) door ze permanent uit te schakelen in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browsers via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van dit aanbod ten volle kunt benutten.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en  https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI)  bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Het is niet uitgesloten dat Google gegevens voor verdere verwerking naar de VS stuurt. Mocht dit het geval zijn, dan is de wettelijke basis voor deze gegevensoverdracht uw uitdrukkelijke toestemming via de toestemmingsbanner, art. 49 I 1 a) GDPR.

Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en slaat persoonsgegevens van de betrokkene alleen op gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of, indien vereist door de Europese richtlijn- en verordeningsgever of een andere wetgever in wetten of voorschriften, waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen, werd voorzien.

Als het opslagdoel vervalt of als een opslagperiode die is voorzien door de Europese richtlijn- en verordeningsgever of een andere wetgever, afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of gewist.

Opslagduur van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn worden de overeenkomstige gegevens routinematig gewist als ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te laten aanvangen.

Actualisering van de privacyverklaring

Indien de exploitant nieuwe producten of diensten introduceert, internetprocedures wijzigt of als de internet- en computerbeveiligingstechnologie evolueert, moet het privacybeleid worden geactualiseerd. Wij behouden ons daarom het recht voor om de verklaring indien nodig te wijzigen of aan te vullen. De wijziging wordt hier gepubliceerd. versie van deze privacyverklaring: mei 2018

Recht op inlichting / wissen en wijzigen van persoonsgegevens

Als u vragen hebt die niet kunnen worden beantwoord in deze privacyverklaring of als u meer diepgaande informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen.

Als u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens of als deze onjuist zijn geworden, zullen wij op basis van uw instructies de correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens uitvoeren zoals wettelijk vereist. Op aanvraag ontvangt u inlichtingen over de persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen. Neem contact op met:

ISM GmbH
Koggenweg 1
D-59557 Lippstadt

Tel:+49 (0) 29 41 / 76 06-0
Fax:+49 (0) 29 41 / 76 06-66
E-Mail:info@ism-europa.de

We vragen om uw begrip dat we bij vragen om inlichtingen over uw opgeslagen gegevens een bewijs van identiteit nodig hebben.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Bij algemene vragen over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door ons, alsook voor algemene inlichtingen over het thema gegevensbescherming, kunt u schriftelijk contact opnemen met:

AGAD Service GmbH
E-mail: info[at]agad.de

ISM GmbH
Koggenweg 1
D-59557 Lippstadt

Tel:+49 (0) 29 41 / 76 06-0
Fax:+49 (0) 29 41 / 76 06-66
E-mail:info@ism-europa.de

LinkedIn Insights

Onze website maakt gebruik van de analytische functie van LinkedIn Corporation.
Met deze technologie kunnen bezoekers van deze site gepersonaliseerde advertenties op LinkedIn ontvangen. Het biedt ook de mogelijkheid om anonieme rapporten te genereren over de prestaties van advertenties en informatie over de interactie op de website. De LinkedIn Insight-tag op deze website maakt verbinding met de LinkedIn-server wanneer u deze website bezoekt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account.

Voor meer informatie over de LinkedIn Insights kunt u terecht op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Hier vindt u meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over de mogelijkheden en rechten om uw privacy te beschermen. U kunt het verzamelen van gegevens ook te allen tijde uitschakelen door op de volgende link te klikken: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Het kan niet worden uitgesloten dat LinkedIn gegevens in de VS verwerkt. De wettelijke basis voor de overdracht is uw uitdrukkelijke toestemming, Art 49 I GDPR.

Facebook Aangepast publiek

De website maakt ook gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. ("Facebook"). Hierdoor kunnen gebruikers van de website bij het bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook gebruik maken van het proces, worden voorzien van interessegerelateerde advertenties ("Facebook Ads"). Op deze manier streven wij ernaar om advertenties te tonen die voor u interessant zijn om onze website interessanter voor u te maken. De tracking-pixel wordt alleen geactiveerd na uw uitdrukkelijke toestemming.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Facebook door het gebruik van deze tool worden verzameld en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende website van onze internetpresentie heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Facebook-dienst, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Facebook of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificatiekenmerken te weten komt en opslaat.

De deactivering van de functie "Facebook Custom Audiences" is voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_möglich. U kunt ook de volgende link gebruiken om toekomstige registratie van Facebook-pixels op deze website te voorkomen. Een opt-out cookie wordt opgeslagen op uw eindapparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, Art 6 I 1 a) GDPR. Facebook verwerkt uw gegevens ook in de VS. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is uw uitdrukkelijke toestemming, art. 49 I GDPR.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.